< 16 / 16 >
   
         
     
Objetos Celebratorios
Installation View, 2006